opdracht interactieve media ontwerpen
docent: bram simons
afdeling: grafisch ontwerpen
klas: deeltijd 3e jaar 2005-2006

website interface ontwerpen

ontwerp een website voor een online nieuwsdienst. bepaal eerst de doelgroep(en) en beschrijf de context waarbinnen de site gebruikt gaat worden. ga uit van de beleving van de gebruiker.

bij deze opdracht is het de bedoeling dat je stapsgewijs werkt en zo het hele proces van het ontwerpen van een interface gestructureerd doorloopt. het bestaat onder meer uit schriftelijk in te leveren onderdelen, mondelinge presentaties, een schetsproces, schermontwerpen en een prototype. de lessen zullen deels theoretisch en deels praktisch van aard zijn.


stappen

1 bepaling doelgroep en probleemstelling
2 onderzoek naar de doelgroep
3 plan en tijdpad
4 functionele specificaties en functioneel ontwerp
5 schetsproces en schermontwerp
6 realisatie prototype
7 eindpresentatie en schriftelijk verslag


werkwijze

het plan zou moeten beginnnen met een probleemstelling of een scenario. hierin beschrijf je de situatie waarin de interface gebruikt gaat worden door de gebruikersgroep(en). je moet duidelijk maken voor welke groep(en) van eindgebruikers het ontwerp is bedoeld en hoe je denkt hen in kaart te kunnen brengen. als je in contact kunt komen met een representatieve groep gebruikers, doe dan een onderzoek of interview onder hen en achterhaal zo relevante punten van aandacht voor je project. onderzoek bestaande publicaties (sites, tijdschriften) die de eindgebruikers gebruiken of beschrijven.
in elk geval moet je de achtergrond en de terminologie van de verwachte gebruiker definiŽren. denk aan zaken als (voor-)kennis, opleiding, interesses, behoeften. stel je zelf onder meer de volgende vragen... is het een onervaren of ervaren gebruiker? wat is de leeftijd? wie zijn de primaire gebruikers? wat moeten de ze denken of doen voor, tijdens en/of na bezoek aan de website? hoe komen ze op de site terecht?

bedenk voor de schriftelijk in te leveren onderdelen een systeem en vormgeving. op alles wat je inlevert staat bijvoorbeeld dus niet alleen je naam, maar voorzie je ook van een versienummer en datum en wat verder relevant is om het overzichtelijk te houden.

na het verzamelen van de essentiŽle kennis over de gebruiker moet je een overzicht geven van de veronderstelde gevolgen voor het ontwerp.

dit vormt het uitgangspunt voor een functionele specificatie en een functioneel ontwerp. geef daarbij ook je overwegingen aan en bedenk alternatieven waar je later op kunt terugvallen in een later stadium.

een ander vereist onderdeel is een gedetailleerde opzet voor een tijdpad waarin je je activiteiten gaat uitvoeren. dit moet in overeenstemming zijn met de opgegeven deadlines. je moet zoveel mogelijk stappen in je project van te voren plannen. maak niet alleen een planning voor onderzoek en schetsproces, maar bijvoorbeeld ook voor het documenteren, presenteren en het realiseren van een definitief prototype van je site.

het plan, het onderzoek en het tijdpad naar de gebruikersgroep lever je schriftelijk in en bespreken we in de les nadat je het mondeling hebt toegelicht.

nadat je je plan, functionele specificaties en het functioneel ontwerp besproken en eventueel aangepast hebt ben je, als het goed is, klaar om met het schetsproces te beginnen, zowel op papier als op het scherm. dit moet leiden tot een schermontwerp.

de laatste stap vormt het realiseren van een werkend prototype van de site. dit moet samen met de andere onderdelen een duidelijk beeld geven hoe de interface straks gaat werken. een beperkt functionerende maar goed ontworpen interface geniet de voorkeur boven een compleet functionerende slecht ontworpen interface.

aan het einde van je project lever je een vormgegeven verslag in. dit bestaat uit je originele plan en tijdpad en de veranderingen die je in je plan hebt gemaakt. ook de functionele specificaties en het functioneel ontwerp met eventuele wijzigingen of aanvullingen horen erbij. ook moet je uitleggen welke onderdelen niet haalbaar waren en waarom. je moet afsluiten met een conclusie waarom jouw ontwerp en terminologie geschikt of juist ongeschikt is voor de voorgestelde omgeving en gebruiker.


zowel je plan, tijdpad en ontwerp moeten realistisch en haalbaar zijn. maar het eerste cruciale onderdeel van je plan is de beschrijving van je probleemstelling en de analyse van gebruikers. als het plan is goedgekeurd moet je je ontwerp gaan implementeren in overeenstemming met je plan.

deadlines

26/09/2005
schriftelijk inleveren keuze en beschrijving doelgroep en probleemstelling

10/10/2005
schriftelijk inleveren onderzoek gebruikersgroep, plan en tijdpad

14/11/2005 (was 31/10/2005)
schriftelijk inleveren functionele specificaties en functioneel ontwerp

12/12/2005 (was 28/11/2005)
presenteren schetsen en schermontwerp

09/01/2006
individuele beoordeling

23/01/2006
collectieve beoordeling

13/02/2006
presenteren definitief schermontwerp

03/04/2006
prototype gereed en inleveren schriftelijk verslag

22/05/2006
individuele beoordeling

14/06/2006
collectieve beoordeling